Химия


Меню

Похожие статьи:

Хімія. Загальне значення, історія, використання в господарстві.

3 хімією пов'язано життя природи й людського суспіль­ства. Хімія відіграє важливу роль у сучасній енергетиці, сільському господарстві, металургії, виробництві будівель­них матеріалів, паперу, фотоматеріалів, барвників, вибухо­вих речовин, пластмас, тканин, гуми тощо. Всюди, куди б ви не глянули, вас оточують предмети та вироби, виготов­лені з речовин і матеріалів, добутих на хімічних чи спорід­нених підприємствах з використанням хімічних процесів. Одяг, взуття, посуд, парфуми, ліки —все це результати практичного застосування хімії.

Щоденно ви стикаєтесь не тільки з речовинами й мате­ріалами, а й з хімічними реакціями: коли вмиваєтеся з милом, п'єте чай з лимоном, готуєте страви, користуєтеся мийними засобами для прання тощо.

ПРЕДМЕТ ХІМІЇ

Хімія належить до природничих наук. Вона так само, як фізика, ботаніка, зоологія, геологія, вивчає природу, весь навколишній світ —різноманітні речовини і явища.

Хімія — наука про речовини та їх перетворення. Вона вивчає склад і будову речовин, залежність їхніх властивос­тей від складу й будови, умови й способи перетворення одних речовин на інші/

Хімічні перетворення речовин самовільно відбуваються в природі. Під час фотосинтезу в зелених рослинах вуглекис­лий газ і вода постійно перетворюються на органічні речо­вини з виділенням кисню. Цей кисень у процесі дихання живих організмів поглинається, окислюючи в них органічні речовини, внаслідок чого в атмосферу виділяється вуглекис­лий газ. Так хімічні перетворення речовин забезпечують життя на Землі.

Однак переважна більшість природних речовин, перш ніж стати продуктами споживання людського суспільства, зазнає хімічної переробки на заводах. Добування металів з руд, виробництво синтетичних матеріалів, переробка кам'я­ного вугілля, нафти, природного газу, деревини, гірських порід —все це складні хімічні процеси, що здійснюються на виробництві з метою добування корисних продуктів. Для розуміння цих процесів і керування ними треба знати властивості речовин, їх здатність брати участь у хімічних процесах. А для цього потрібно знати склад і будову речо­вин. Ось чому предметом вивчення хімії є хімічні елементи та їхні сполуки, хімічні перетворення різноманітних сполук і ті закономірності, які цими перетвореннями керують.

Сучасна хімія настільки велика галузь природознавства, що багато з її розділів є самостійними, хоча й тісно взаємозв'язаними науковими дисциплінами. За ознакою виучуваних об'єктів (речовин) хімію прийнято поділяти на

КОРОТКІ ВІДОМОСТІ З ІСТОРІЇ ХІМІЇ

Походження слова "хімія" точно невідоме. Найчастіше його пов'язують з назвою Стародавнього Єгипту —Хем, що означає "чорний" (мабуть, за кольором ґрунту в долині річки Ніл), а зміст цієї назви — "єгипетська наука". Інші дослідники вважають, що слово "хімія" старогрецького походження. Воно означає мистецтво виплавляння металів.

Виникнення хімії. Хімія виникла у сиву давнину. Ще задовго до нашої ери в різних регіонах Стародавнього світу (Єгипет, Китай, Індія) виникли ремесла, що ґрунтувалися на використанні хімічних процесів. Археологічні розкопки свідчать про те, що ще на світанку розвитку людського суспільства видобувались і перероблялись деякі руди, глини, піски. Понад 6 000 років тому для виготовлення зброї, інструментів і сільськогосподарських знарядь люди вико­ристовували залізо, а понад 5 000 років тому єгиптяни вміли добувати й обробляти мідь.

Античний світ знав золото, срібло, ртуть, сплав міді з оловом — бронзу. Приблизно тоді ж людина навчилася виготовляти скло, кераміку. За багато віків до нашої ери використовували сірку, природну соду, мінеральні фарби, олії, смоли, обробляли шкіру, виготовляли косметичні засо­би, запалювальні снаряди. Не менше трьох тисячоліть відо­ма людям нафта. Дещо пізніше почали виготовляти порце­ляну й папір. Проте жодних наукових уявлень про склад речовини та її перетворення у Стародавньому світі не було.

Алхімічний період розвитку хімії. У перші сторіччя нашої ери хімічні знання почали поширюватися у Греції й Римі. Дещо пізніше хімія досягла значного розвитку в арабів. Араби почали називати хімію алхімією.

ЗНАЧЕННЯ ХІМІЇ В НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ Й ПОБУТІ

Вчені-хіміки протягом віків вивчали і продовжують ви­вчати речовини та їх хімічні перетворення. Добуті й нагро­маджені знання дають змогу широко використовувати хімію в практичній діяльності людини.

Металург у результаті перетворення руди на метал добу­ває матеріал, необхідний для будування машин, верстатів та інших металевих виробів.

Енергетик добуває електричну й механічну енергію в основному за допомогою перетворення хімічної енергії при­родного палива.

Будівельник змішує порошок цементу з водою та піском і добуває цементний розчин, яким скріплює цеглу або блоки під час будівництва різноманітних споруд.

Особливо важливу роль відіграє хімія у розвитку таких галузей промисловості, як мікроелектроніка, радіотехніка, космічна техніка, автоматика та обчислювальна техніка. Для їх розвитку необхідні матеріали з особливими властивостями, яких немає у природі: надчисті, надтверді, надпровідні, жароміцні тощо, їх дає сучасна хімія.

Хімія глибоко проникла в сільське господарство: рослин­ництву вона дає мінеральні добрива, засоби захисту рослин від шкідників і хвороб, тваринництву—кормові добавки, лікарські препарати, засоби санітарії тощо.

Широко використовує хімічні процеси харчова промисло­вість, особливо тоді, коли переробляється сільськогоспо­дарська сировина (виробництво крохмалю, цукру, оцту, спирту, маргарину тощо).

Величезне значення має хімія для охорони здоров'я людей. З давніх-давен вчені-хіміки вивчали перетворення речовин, що відбуваються в організмі людини. Завдяки цьому лікарі знають, які препарати слід застосовувати для лікування тієї чи іншої хвороби, для знеболювання, дезинфекції тощо. За допомогою хімії виготовляють замінники крові, штучні суглоби, серцеві клапани, зубні протези тощо.

Широко використовується хімія в сучасному побуті. І не тільки опосередковано, через використання їжі, одягу, взуття, палива, будівельних матеріалів, а й безпосередньо, через використання мила, пральних порошків, соди, дезин­фікуючих і профілактичних речовин, засобів для виведення плям, лаків і фарб, парфумів і ліків, харчосмакових речовин тощо.

Отже, продукти хімії і хімічні процеси використовуються всюди: у промисловості й сільському господарстві, на транспорті й у медицині, у будівництві й побуті. Сьогодні не можна назвати жодної сфери виробництва, де б людина не стикалася з хімією. Практично все наше життя, наше здоров'я, наш настрій, нарешті, тісно пов'язані з численни­ми речовинами, що нас оточують, і хімічними процесами, що відбуваються навколо нас і всередині нас.

Великим пророком був М. В. Ломоносов, коли ще в 1751 р., на світанку сучасної хімії, говорив: "Широко простягає хімія руки свої у справи людські".

Проте слід пам'ятати, що хімія може приносити не тільки користь, а й завдавати шкоди, якщо речовинами й матеріалами користуватися неправильно, не знати їхніх властивостей і впливу на людину, навколишню природу, якщо погано уявляти собі особливості їх хімічних перетво­рень.

Саме тому кожна людина має оволодівати хімічними знаннями й уміти користуватися ними практично. Академік М. М. Семенов, лауреат Нобелівської премії, говорив: "Всі ми поєднуємо з хімічною наукою подальший прогрес у пізнанні світу, що нас оточує... І не може бути в наші дні спеціаліста, який міг би обійтися без знання хімії".

Отже, юні друзі, ким би ви не стали в майбутньому, вам будуть потрібні хімічні знання. Без них неможлива еколо­гічно грамотна поведінка у побуті, у природі й на вироб­ництві.