Химия


Меню

Похожие статьи:

Фізико-механічні властивості. ВМС. Вплив молекулярної маси і полідисперсності полімеру на його властивості

1. Молекулярна маса.

СН2- СН (-СН2-СН - ) n

| |

СН3 СН3

пропілен поліпропілен

Як видно з будови макромолекули полімеру, його молекулярна маса = добутку. Молекулярна мама складової ланки на ступіль полімеризації

М= n М скл. л.

М – молекулярна маса полімеру.

М скл. л – молекулярна маса

N – ступінь полімеризації

Отже, молекулярна маса полімеру безпосереднього зв’язана з ступенем полімеризації, тобто з розмірами макромолекул. У свою чергу від розмірів макромолекули залежить рід фізико-хімічних і механічних властивостей полімерів. Так, із збільшенням розмірів макромолекул і, відповідно, із збільшенням молекулярної маси зменшується розчинність полімерів, збільшується в’язкість розчинів, tо розм’якшення, міцність на розрив, на згин, еластичність. Тому молекулярна маса є для полімерів однією з найважливіших характеристик.

Для Н. М.С. молекулярна маса є contr, що характеризує індивідуальність хімічних сполук. Зміна молекулярної маси завжди свідчить про перехід до іншої речовини і супроводжується змінами фізичних властивостей.

Для ВМС. ступінь полімеризації не є величиною сталою, тому що кількість молекул мономеру, що з’єднується в одну макромолекулу, залежить від багатьох причин (умов проведення реакцій полімеризації, концентрації мономеру). Завжди одержують полімери, в яких ступінь полімеризації і молекулярна маса лежать в певних межах, тобто одержують суміш полімергомологів.

Цю особливість полімерів, що різко відрізняє їх від НМС, називають полідисперсністю або полімолекулярністю.

Отже, молекулярна маса полімерів є величиною середньостатистичною, а не conet, і лежить завжди в певних межах (так само як і ступінь полімеризації), тобто є величиною дисперсною. Тому в хімії ВМС введено поняття середньої молекулярної маси (середній ступінь полімеризації), що є середньою величиною молекулярної маси макромолекул різного ступеня полімеризації, які входять до складу даного полімеру.

Якщо полімер розділяти на кілька фракцій, що містять близькі за молекулярною масою макромолекули, то відносний вміст кожної фракції в полімері можна виразити через числову або масову долю.

Числова доля ni – відношенню кількості макромолекул у фракції ПФ, до загальної кількості молекул в усіх фракціях. no, а масова доля

Mф відношення маси всіх макромолекул у фракції mф

Mi = — — —————————————————————

mo заг. маси всіх фракцій mo

Якщо середню молекулярну масу розраховують як суму добутків числових долей фракцій, помножених н молекулярну масу полімеру в цих фракціях Мі одержують середньочислову молекулярну масу.

= N – число фракцій

Якщо ж середню молекулярну масу обчислюють як суму добутків масових долей фракцій, помножених на молекулярну масу полімеру в цих фракціях то одержують середньомасову молекулярну масу.

Mю =

Масова доля фракцій пов’язана з числовою долею, тому середньо-масову молекулярну масу можна виразити через числову долю фракцій.

Mi = , тоді

= 2 /

Однак, середня молекулярна маса не може характеризувати властивості полімеру, тому що при однаковій молекулярній марсі різні полімери можуть відрізнятися полідиперсністю, тобто співвідношенням різних полімер гомологів, а також граматичним значенням молекулярних мас полімергомологів.

Н-g: однакову середню молекулярну масу = 15000 можуть мати полімери, що містять, полімер гомологи з молекулярною масою від 10000-20000 від 5000 до 25000.

Для кількості характеристики полі дисперсності вводять поняття ступення полі дисперсності полімеру, що характеризує межі молекулярних мас полімер гомологів і їх відносний вміст в полімері.

Ступінь полі дисперсності – не менш важлива характеристика полімеру, ніж молекулярна маса. Він значно впливає на фізико-механічні властивості полімеру. Чим більший ступінь полідисперності, тим менша його механічні міцність, більша еластичність, м’якість. Обробляти такий полімер значно важче. Отже, чим менший ступінь полі дисперсності полімеру, тим цінніші властивості він має.